Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Брифінг

1 Фото

17 листопада 2017, 11:04

16 листопада на пленарному засіданні Верховної Ради України були прийняті важливі законопроекти, з підготовки яких, Комітет визначено головним

          Верховна Рада України 16 листопада 2017 року прийняла в другому читанні та в цілому проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (№5592-д від 20.04.2017 р.).

Прийнятий Закон є комплексним та охоплює величезну кількість різних аспектів діяльності ринку цінних паперів, фондового ринку, корпоративного управління та корпоративних правовідносин тощо. Цей законодавчий акт є важливим для акціонерних товариств в частині розкриття інформації на фондовому ринку за світовими стандартами щодо високого рівня прозорості, запровадження такого інституту як інформаційний агент, скорочення витрат на розкриття інформації тощо.

За переконанням багатьох експертів, набрання даним законопроектом статусу Закону України очікують приблизно три тисячі акціонерних товариств, оскільки реалізація положень законодавчого акту забезпечить автоматичний перехід публічних акціонерних товариств, які не здійснювали публічної пропозиції та є псевдо-приватними акціонерними товариства, у приватні акціонерні товариства. Цей документ, після набрання ним статусу Закону України, дозволить всім емітентам стати такими, що не здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, крім емітентів, які будуть знаходитись в лістингу станом на 1 січня 2018 року, або, які заявлять, що робили публічну пропозицію (public offer). Слід зазначити, що наразі в лістингу фондових бірж знаходиться лише шість емітентів цінних паперів.

Суттєві новації стосуються запровадження нових видів діяльності на фондовому ринку через включення до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нового розділу ІІІ 1, а саме "Діяльність, пов'язана з фондовим ринком", яким буде врегульовано усі питання діяльності з надання інформаційних послуг, діяльності з оприлюднення регульованої інформації, діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації, діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку тощо.

Великий обсяг змін має відношення до процедур емісії та обігу цінних паперів (розділ ІV Закону). Ці новації є імплементацією у вітчизняне законодавство норм Директиви ЄС Про проспекти (так звана Prospectus). Однією з невід'ємних складових запозичення положень цієї Євродирективи є, зокрема, врегулювання механізмів публічної пропозиції цінних паперів. Саме ці механізми будуть одними з основних показників зазначеного віднесення акціонерних товариств або до публічних, або до приватних.

Крім зазначеного, ухваленим документом змінюється важливі механізми корпоративного управління. Зокрема, запроваджується суттєвий перерозподіл повноважень між наглядовими радами акціонерних товариств та загальними зборами акціонерів на користь наглядових рад (рад банку), наприклад, повноваження з обрання аудитора товариства та визначення умов договору передано до компетенції наглядової ради від загальних зборів тощо.

Проект Закону був розроблений Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності після того, як 14 березня 2017 року Верховна Рада України своїм рішенням передала його на доопрацювання до Комітету за процедурою направлення на повторне перше читання. Документ на стадії доопрацювання був вдосконалений робочою групою в Комітеті спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, разом з експертним середовищем, з урахуванням пропозицій та зауважень, що були висловлені Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України, а також тих застережень, які були виголошені народними депутатами під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 14 березня 2017 року.

Законопроект був прийнятий в першому читанні 20 червня 2017 року. Після цього Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності провів велику роботу з подальшого вдосконалення та доопрацювання положень проекту під час його підготовки до другого читання. Загалом Комітет в установленому порядку отримав до редакції, ухваленої за основу, 515 пропозицій від народних депутатів України. Ці поправки відображали, окрім власних думок суб'єктів законодавчої ініціативи, позиції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Національного депозитарію України, міжнародних фінансових організації, а також рекомендації експертів, науковців та бізнесового середовища. Усі поправки були включені до порівняльної таблиці до другого читання. З цих поправок Комітет врахував 355, з яких 279 враховано в цілому, решта – частково, редакційно або по суті, а 160 поправок було запропоновано відхилити.

Проект Закону двічі розглядався на засіданнях Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності 4 жовтня та 7 листопада 2017 року. Після першого розгляду редакція законопроекту була відпрацьована з редакційним підрозділом Апарату Верховної Ради та Головним юридичним управлінням Апарату. Слід зазначити, що редакційні правки та положення юридичного висновку були практично повністю враховані в остаточній редакції законопроекту, зокрема, й проголошені для стенограми час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.

У наведеному контексті можна виділити такі основні напрями доопрацювання цього документу до другого читання:

- уточнено термінологічний апарат законодавства про цінні папери та фондовий ринок, а також законодавства про акціонерні товариства;

- визначені заборони та обмеження емісії, обігу цінних паперів емітента, який створений відповідно до законодавства держави-агресора, що запропоновано врегулювати відповідно до Закону України «Про санкції»;

- конкретизовані положення щодо емісії цінних паперів міжнародними фінансовими організаціями на території України;

- удосконалено розділ ІІІ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - «Діяльність, пов’язана з фондовим ринком»;

- передбачено виключний перелік випадків непоширення вимог щодо необхідності оформлення проспекту цінних паперів емітентом;

- удосконалені та чітко виписані статті, що стосуються оформлення, затвердження, оприлюднення проспекту цінних паперів та періоду дійсності такого проспекту;

- відмінено оприлюднення проспекту цінних паперів в паперовій формі;

- удосконалено норми, що стосуються регулярної інформації про емітента, зокрема розмежовано вимоги до публічних та приватних АТ;

- зменшено поріг розкриття інформації про власників голосуючих акцій приватних акціонерних товариств з 10 до 5 відсотків;

- виключені додаткові вимоги щодо розкриття інформації окремими категоріями емітентів, що були передбачені редакцією 1 читання;

- удосконалені вимоги до незалежних директорів, окремо прописані вимоги до незалежних директорів банківських установ;

- удосконалено механізм виплати дивідендів;

- визначені обмеження під час визначення кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах;

- конкретизовані процедури обрання аудитора товариства та визначення договірних умов;

- внесені технічні правки у норми, що мають відношення до механізмів обов’язкового викупу/продажу акцій (так званий squeeze out);

- залишено у чинній редакції конструкцію «надання згоди» на вчинення значних правочинів наглядовою радою акціонерного товариства, та на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість відповідним органом управління акціонерного товариства;

- передбачено доступ кожного акціонера, який володіє значним пакетом акцій (10%) товариства до документів такого акціонерного товариства, які містять відомості про його фінансову – господарську діяльність;

- враховано особливості корпоративного управління в акціонерних товариствах – банках;

- удосконалено вимоги до керівників банків;

- вирішені проблемні технічні питання функціонування депозитарної системи відповідно до узгоджених позицій Національного банку України та Національного депозитарію України;

- передбачено перехідний період для акціонерних товариства щодо забезпечення приведення складу наглядових рад та її комітетів у відповідність до вимог Закону протягом одного року з дня набрання ним чинності тощо.

Усі зазначені зміни були підтримані Верховною Радою України, яка голосами 237 народних депутатів ухвалила проект Закону в другому читанні та в цілому як Закон. Крім пропозицій Комітету, оголошених з трибуни під стенограму, Верховна Рада доручила також провести техніко-юридичне корегування редакції документу. Після проведення належної підготовки, Закон буде передано на підпис Голові Верховної Ради України, який направить його Президенту України для завершального підписання.

       Прийнято за основу проекту Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків” 7114-д.

Законопроектом передбачається надати Національному банку України повноваження щодо створення та ведення Кредитного реєстру, які включають:

- отримання від банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для цілей ведення Кредитного реєстру та здійснення Національним банком покладених на нього законом функцій інформації щодо позичальників;

- надання банкам та бюро кредитних історій, визначеної інформації з Кредитного реєстру.

Законопроект пропонується встановити розмір заборгованості позичальника перед банком за умови перевищення якого банки отримують доступ до інформації з Кредитного реєстру про здійснені кредитні операції з таким клієнтом.

Законопроектом на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб покладається обов’язок щодо надання інформації до Кредитного реєстру про кредитні операції банків, які виводяться ним з ринку.

Водночас на банки покладаються обов’язки:

- щодо надання інформації до Кредитного реєстру;

- повідомлення клієнта про те, що інформація про нього надаватиметься до Кредитного реєстру та виправлення інформації, у разі обґрунтованого звернення позичальника.

У свою чергу, позичальнику, щодо якого передана інформація до Кредитного реєстру, надається право доступу до інформації про себе, яка міститься в Кредитному реєстрі, та право вимагати внесення змін до такої інформації у разі незгоди з її змістом.

Для Національного банку України пропонується встановити обов’язок надавати позичальнику за його зверненням інформацію, яка міститься у Кредитному реєстрі щодо нього та вживати заходів щодо виправлення банками недостовірної інформації.

Законопроектом визначено порядок розгляду звернень позичальника щодо внесення змін до інформації про нього, яка міститься у Кредитному реєстрі.

Також з метою удосконалення роботи бюро кредитних історій, а відповідно, зменшення ризиків банків, які отримують таку інформацію розширено перелік інформації, який містить у кредитній історії, і надається виключно за згоди позичальника.

Проектом також пропонується врегулювати питання безперервності оновлення інформації за кредитними угодами у разі переуступки права вимоги за ними.

Документом також передбачається врегулювати колізію щодо права доступу бюро кредитних історій до державних реєстрів з нормами профільного законодавства, надавши право бюро кредитних історій отримувати інформацію з державного реєстру загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за наявності письмової згоди особи, яку перевіряють.

Відповідні зміни пропонується внести до Законів «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про організацію формування та обігу кредитних історій», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та до Кодексу про адміністративні правопорушення.