П Л А Н роботи Комітету на 3 сесію 8 скликання

14 вересня 2015, 14:10

                                              «Затверджую»

Голова  Комітету  Верховної  Ради  України

 з  питань  фінансової політики і банківської

 діяльності

 

С.В. РИБАЛКА

 

« 15 »  липня  2015 р.

П Л А Н

роботи Комітету Верховної Ради України

з питань фінансової політики і банківської діяльності

на період третьої сесії VIIІ скликання (вересень 2015 року – січень 2016 року)

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України

(комітет є головним)

№ п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в Комітеті (місяць)

Відповідальні за підготовку

 члени Комітету

Відповідальні за підготовку працівники секретаріату Комітету

Пропозиції щодо строків розгляду Верховною Радою України (місяць)

1

2

3

4

5

6

1.

0956

27.11.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів (друге читання)

 

вересень

Поляков М.А.

Різаненко П.О.

 

Мороз А.А.

вересень

2.

0957

27.11.2014

Проект Закону про електронну комерцію (друге читання)

Подано до ВРУ

07.04.2015р.

Пропонується прийняти в 2 чит. та в цілому

Різаненко П.О.

 

Бурба І.О.

вересень

1

2

3

4

5

6

3.

0958

27.11.2014

Проект Закону про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страху- вання життя (друге читання)

листопад

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

грудень

4.

0959

27.11.2014

Проект Закону про заборону фінансових пірамід в Україні (друге читання)

жовтень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

листопад

5.

0960

27.11.2014

Проект Закону про реструк­туризацію кредитних зобо­в'язань з іноземної валюти в гривню (друге читання)

грудень

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

січень

6.

1055

27.11.2014

Проект Постанови про звер­нення до Президента Украї­ни щодо звільнення з посади Голови Національ­ного банку України Гонтаревої В.О

жовтень

Довбенко М.В.

 

Бурба І.О.

листопад

7.

1112

28.11.2014

Проект Закону про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування

листопад

Довбенко М.В.

Василін М.П.

грудень

8.

1134

01.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України  "Про        обов'язкове страхування             цивільно-правової відповідальності власників наземних тран­спортних засобів" (щодо строків виплати страхового відшкодування)

жовтень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

листопад

1

2

3

4

5

6

9.

1145

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки та банківську діяль­ність"  (щодо викупу проб­лемних заборгованостей)

грудень

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

січень

10.

1178

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відпо­ві­дальності власників назем­них тран­спортних засобів" (щодо додаткових га­рантій потерпілих внаслідок дорож­ньо-транспортних пригод на отримання страхового відшкодування)

жовтень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

листопад

11.

1185

02.12.2014

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів)

листопад

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

грудень

12.

1213

02.12.2014

Проект Закону про особливості виконання кредитних зобов'язань на території проведення антитерористичної операції

жовтень

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

листопад

13.

1300

09.12.2014

Проект Закону про реструктуризацію кредитних зобов’язань громадян Украї­ни, мобілізованих до лав Збройних    Сил        України,

жовтень

Дзензерський Д.В

Фурсін І.Г.

Доманський Е.А.

листопад

1

2

3

4

5

6

 

 

Національної гвардії та ін­ших військових форму­вань, а також інших  учасників антитерористичної операції

 

 

 

 

14.

1360

10.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уник­нення корупції праців­никами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

жовтень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

листопад

15.

1517

19.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної фі­нан­сової підтримки кредит­них спілок з метою повер­нення депозитних вкладів (внесків)

жовтень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

листопад

16.

1531-1

29.12.2014

Проект Закону про врегу­лювання правовідносин між споживачами фінансових послуг та банками та фінансовими установами у зв'язку  з   різким    підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні

грудень

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

січень

17.

1559

22.12.2014

Проект Закону про додаткові гарантії захисту прав позичальників

грудень

Демчак Р.Є. Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

січень

18.

1588

23.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо посилення захисту прав вкладників

жовтень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

листопад

1

2

3

4

5

6

19.

1652

26.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статей 41 і 43 Закону України "Про фінансові послуги   та             державне ре­­гу­­лювання ринків фінан­сових послуг" (щодо захисту інтересів споживачів)

Розглянуто 02.06.2015

Пропонується прийняти за основу

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

20.

1760

14.01.2015

Проект Закону про Військові казначейські зобов'язання

січень

Поляков М.А.

Різаненко П.О.

 

Мороз А.А.

січень

21.

1773

15.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання рин­ків фінансових послуг" (що­до порядку призначення та звільнення Голови та чле­нів Національної комісії, що здій­снює державне регулю­вання у сфері ринків фінан­сових послуг)

жовтень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

листопад

22.

1797-1

06.02.2015

Проект Закону про страхування

 

Розглянуто 02.06.15

Прийняти за основу

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

23.

1800

20.01.2015

Проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність

 

Розглянуто 17.03.15

Прийняти за основу

Романюк В.М.

Мороз А.А.

вересень

24.

1823

23.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відповідальність за несво­єчас­не виконання грошових зобо­в'язань" (щодо поши­рен­ня дії Закону на фізичних осіб)

 

жовтень

Демчак Р.Є.

 

Доманський Е.А.

листопад

1

2

3

4

5

6

25.

1894

30.01.2015

Проект Постанови про заслуховування звіту Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. щодо грошово-кредитної політики, банків­ського регулювання та нагляду у 2014-2015 роках

жовтень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

листопад

26.

2020

04.02.2015

Проект Постанови про стабілізацію роботи Націо­нального банку України

жовтень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

листопад

27.

2021

04.02.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан­сових послуг" (щодо засто­сування спеціальних обмежу­вальних заходів)

жовтень

Романюк В.М.

Жолобецький О.О.

Костенко Р.О.

листопад

28.

2037а

08.06.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про іпотеку" (щодо припинення всіх зобов'язань із кредитного договору внаслідок повер­нення предмету іпотеки)

листопад

Романюк В.М.

 

Мороз А.А.

листопад

29.

2122а

18.06.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування ци­віль­но-правової відповідаль­- ності власників наземних транспортних засобів" (щодо удосконалення механізму страхового забезпечення на­дання медичної допомоги постраждалим в дорожньо- транспортних    пригодах    та

вересень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

жовтень

1

2

3

4

5

6

 

 

вдосконалення системи орга­нів управління та контролю МТСБУ)

 

 

 

 

30.

2122а-1

06.07.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування ци­вільно-правової відпові­даль­ності власників назем­них тран­спортних засобів" (щодо підвищення гаран­тій потер­пілим у до­рожньо-тран­спор­тних при­годах та вдос­ко­­на­лен­ня системи органів уп­рав­ління та контролю МТСБУ)

вересень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

жовтень

31.

2142а

22.06.2015

Проект Закону про забезпе­чення масштабної експортної експансії українських вироб­ни­ків шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту

вересень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

жовтень

32.

2142а-1

03.07.2015

Проект Закону про забезпе­чення масштабної експортної експансії укра­їнських вироб­ни­ків шля­хом страхування, гаран­тування та здешевлення кредитування експорту

вересень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

жовтень

33.

2188-1

21.05.2015

(доопрац.)

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо захисту коштів вкладників та інших кредиторів неплатоспро­мож­них банків та відновлення до­віри до банківської системи)

Розглянуто 16.06.2015

Пропонується прийняти за основу

Фурсін І.Г.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

1

2

3

4

5

6

34.

2265

01.03.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про по­рядок здійснення розра­хунків в іноземній валюті" щодо валютного регулювання та валютного контролю (2 читання)

грудень

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

січень

35.

2271

02.03.2015

 

Проект Постанови про розслідування діяльності поса­дових осіб Національного банку України у зв'язку з невиконанням ними посадо­вих обов'язків щодо забез­печення стабільності грошо­вої одиниці України

жовтень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

листопад

36.

2275

02.03.2015

 

Проект Закону про заборону надання колекторських послуг з виконання грошових зобо­в'язань фізичними особами

жовтень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

листопад

37.

2275-1

04.03.2015

 

Проект Закону про заборону надання колекторських послуг щодо фізичних осіб - боржників

жовтень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

листопад

38.

2280

03.03.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо обмеження зарплат та премій керівництву Націо­наль­ного банку України)

Подано до ВРУ

14.05.2015р.

Пропонується відхилити

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

вересень

39.

2286а

03.07.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо віднов­лення довіри між позичаль­никами та кредиторами

жовтень

Демчак Р.Є.

Фурсін І.Г.

 

Боцула Т.А.

листопад

1

2

3

4

5

6

40.

2318

04.03.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо збіль­шення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами

вересень

Романюк В.М.

Бурба І.О.

жовтень

41.

2327а

09.07.2015

Проект Закону про обо­в'язкове страхування відпові­дальності суб'єктів господа­рювання, діяльність яких становить підвищену еколо­гічну небезпеку

 

жовтень

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

листопад

42.

2336

05.03.2015

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про порядок здій­снення розрахунків в інозем­ній валюті" (щодо строків здійснення розрахунків у галузі ПЕК)

 

Розглянуто 19.05.2015

Пропонується прийняти за основу та в цілому

Фурсін І.Г.

Довбенко М.В.

 

Боцула Т.А.

вересень

43.

2410

18.03.2015

 

Проект Закону про прий­няття заходів щодо віднов­лення функціонування банків­ської системи та грошових переказів в окремих районах Донецької   та    Луганської областей

жовтень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

листопад

44.

2449

20.03.2015

 

Проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямо­вані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків"

Подано до ВРУ

21.05.2015р.

Пропонується прий­няти за осно­ву та в цілому

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

вересень

1

2

3

4

5

6

45.

2455

23.03.2015

Проект Закону про споживче  кредитування

Розглянуто 16.06.2015

Прийняти за основу

Фурсін І.Г.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

46.

2456

23.03.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удос­ко­налення захисту прав спожи­­вачів фінансових послуг

Розглянуто 16.06.2015

Пропонується прийняти за основу

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

47.

2638

10.04.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розра­хунків в іноземній валюті"

вересень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

жовтень

48.

2707

10.04.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо усунення зако­нодавчо установлених проти­річ між різними актами законодавства)

вересень

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

вересень

49.

2784

06.05.2015

Проект Закону про облігації, забезпечені відокремленими активами

вересень

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

жовтень

50.

2923

21.05.2015

Проект Закону про вне­сення змін до деяких зако­нодавчих актів України щодо посвідчення довіре­ності на право участі та голосування на загальних зборах кредитних спілок

вересень

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

жовтень

51.

2965

27.05.2015

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо звернення до Кабінету Міністрів   України    

жовтень

Довбенко М. В.

Бурба І.О.

листопад

1

2

3

4

5

6

 

 

з метою забезпечення вжиття невід­кладних заходів з соціального захисту насе­лення України стосовно перегляду Кабінетом Міністрів України умов отримання кредитних коштів від Міжнародного валютного фонду

 

 

 

 

 

 

 

V. Питання, які пропонується розглянути на Парламентських слуханнях

у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті

№ п/п

Питання, які пропонуються розглянути на

Парламентських слуханнях Верховної Ради України та на слуханнях у Комітеті

Строки  розгляду  (місяць)

Відповідальні за підготовку члени Комітету

Відповідальні  за підготовку працівники Секретаріату Комітету

 

1.

Комплексна програма реформування фондового ринку України

жовтень

Демчак Р.Є.

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

 

 

VI. Конференції, симпозіуми, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитись

Комітетом або за його участю

 

Члени Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та працівники секретаріату відповідно до предметів відання Комітету постійно організовують та беруть участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, засіданнях круглих столів, інших передбачених заходах.