План роботи Комітету на 6 сесію 8 скликання

25 січня 2017, 09:39

       «Затверджую»

Голова  Комітету  Верховної  Ради

         України   з  питань      фінансової

 політики і банківської діяльності            

 

С.В. РИБАЛКА

 

«  17  »   січня  2017 р.

П Л А Н

роботи Комітету Верховної Ради України

з питань фінансової політики і банківської діяльності

на період шостої сесії VIIІ скликання (лютий – липень 2017 року)

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України

(комітет є головним)

№ п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в Комітеті (місяць)

Відповідальні за підготовку

 члени Комітету

Відповідальні за підготовку працівники секретаріату Комітету

Пропозиції щодо строків розгляду Верховною Радою України (місяць)

1

2

3

4

5

6

1.

0956

27.11.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цін­них паперів (друге читання)

 

липень

Довбенко М.В.

Різаненко П.О.

 

Мороз А.А.

липень

2.

0958

27.11.2014

Проект Закону про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страху- вання життя (друге читання)

 

травень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

червень

3.

0959

27.11.2014

Проект Закону про заборону фінансових пірамід в Україні (друге читання)

 

-

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

травень

1

2

3

4

5

6

4.

1055

27.11.2014

Проект Постанови про звер­нення до Президента Украї­ни щодо звільнення з посади Голови Національ­ного банку України Гонтаревої В.О

травень

Довбенко М.В.

 

Бурба І.О.

липень

5.

1112

28.11.2014

Проект Закону про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування

 

червень

Довбенко М.В.

Василін М.П.

липень

6.

1134

01.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України  "Про        обов'язкове страхування             цивільно-правової відповідальності власників наземних тран­спортних засобів" (щодо строків виплати страхового відшкодування)

червень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

липень

7.

1178

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відпо­ві­дальності власників назем­них тран­спортних засобів" (щодо додаткових га­рантій потерпілих внаслідок дорож­ньо-транспортних пригод на отримання страхового відшкодування)

червень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

липень

1

2

3

4

5

6

8.

1185

02.12.2014

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів)

Розглянуто 08.12.2015 р.

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

лютий

9.

1300

09.12.2014

Проект Закону про реструктуризацію кредитних зобов’язань громадян Украї­ни, мобілізованих до лав Збройних    Сил        України, Національної гвардії та ін­ших військових форму­вань, а також інших  учасників антитерористичної операції

червень

Дзензерський Д.В

Фурсін І.Г.

Доманський Е.А.

липень

10.

1360

10.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уник­нення корупції праців­никами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

травень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

липень

11.

1517

19.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної фі­нан­сової підтримки кредит­них спілок  з  метою   повер-­ нення депозитних вкладів (внесків)

червень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Ролік О.М.

липень

12.

1588

23.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо

квітень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

травень

1

2

3

4

5

6

 

 

посилення захисту прав вкладників

 

 

 

 

13.

1652

26.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статей 41 і 43 Закону України "Про фінансові послуги   та             державне ре­­гу­­лювання ринків фінан­сових послуг" (щодо захисту інтересів споживачів)

Розглянуто 08.12.2015 р.

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

лютий

14.

1797-1

06.02.2015

Проект Закону про страхування (друге читання)

березень

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Романюк В.М.

 

Боцула Т.А.

квітень

15.

1800

20.01.2015

Проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність

Розглянуто

17.03.2015 р.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

травень

16.

1823

23.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відповідальність за несво­єчас­не виконання грошових зобо­в'язань" (щодо поши­рен­ня дії Закону на фізичних осіб)

 

червень

Демчак Р.Є.

 

Доманський Е.А.

липень

17.

1894

30.01.2015

Проект Постанови про заслуховування звіту Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. щодо грошово-кредитної політики, банків­ського регулювання та нагляду у 2014-2015 роках

 

травень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

липень

18.

2020

04.02.2015

Проект Постанови про стабілізацію роботи Націо­нального банку України

травень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

липень

1

2

 

4

5

6

19.

2021

04.02.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та дер­жавне регулювання ринків фінан­сових послуг" (щодо засто­сування спеціальних обмежу­вальних заходів)

травень

Романюк В.М.

Жолобецький О.О.

Костенко Р.О.

липень

20.

2037а

08.06.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про іпотеку" (щодо припинення всіх зобов'язань із кредитного договору внаслідок повер­нення предмету іпотеки) тних при­годах та вдос­ко­­на­лен­ня системи органів уп­рав­ління та контролю МТСБУ)

березень

Романюк В.М.

 

Мороз А.А.

квітень

21.

2188-1

21.05.2015

(доопрац.)

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо захисту коштів вкладників та інших кредиторів   неплатоспро­мож- них  банків  та     відновлення до­­­віри до банківської системи

Розглянуто 16.06.2015 р.

Довбенко М.В.

Фурсін І.Г.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

лютий

22.

2271

02.03.2015

 

Проект Постанови про розслідування діяльності поса­дових осіб Національного банку України у зв'язку з невиконанням ними посадо­вих обов'язків щодо забез­печення стабільності грошо­вої одиниці України

травень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

липень

23.

2275

02.03.2015

 

Проект Закону про заборону надання колекторських послуг

травень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

червень

1

2

3

4

5

6

 

 

з виконання грошових зобо­в'язань фізичними особами

 

 

 

 

24.

2275-1

04.03.2015

 

Проект Закону про заборону надання колекторських послуг щодо фізичних осіб - боржників

травень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

червень

25.

2318

04.03.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо збіль­шення    граничного   розміру відшкодування коштів за вкладами

квітень

Романюк В.М.

Бурба І.О.

травень

26.

2327а

09.07.2015

Проект Закону про обо­в'язкове страхування відпові-­ дальності суб'єктів господа­рювання, діяльність яких становить підвищену еколо­гічну небезпеку

березень

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

квітень

27.

2336

05.03.2015

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про порядок здій­снення розрахунків в інозем­ній валюті" (щодо строків здійснення розрахунків у галузі ПЕК)

Розглянуто 19.05.2015 р.

Демчак Р.Є.

Фурсін І.Г.

 

Боцула Т.А.

лютий

28.

2410

18.03.2015

 

Проект Закону про прий­няття заходів щодо віднов­лення функціонування банків­ської системи та грошових переказів в окремих районах Донецької   та    Луганської областей

 

квітень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

травень

1

2

3

4

5

6

29.

241

20.07.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (друге читання)

березень

Довбенко М. В.

Поляков М.А.

Мороз А.А.

квітень

30.

2456д

29.12.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удоско­налення захисту прав спо­живачів фінансових пос­луг (друге читання)

лютий

Демчак Р.Є.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

березень

31.

2487а

10.08.2015

Проект Закону про внесення змін  до  деяких  законодавчих актів щодо посилення відповідальності власників банківських установ

квітень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

травень

32.

2491а

10.08.2015

 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо введення істо­рично обґрунтованого найме­нування рубль як меншої частини грошової одиниці України гривні

травень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

липень

33.

2530а

27.08.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо захисту прав вкладників та інших кредиторів неплато­спро­мож­них банків та відновлення справедливості  і  довіри   до банківської системи)

 

квітень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

травень

1

2

3

4

5

6

34.

2557а

31.08.2015

Проект Закону про Український державний банк розвитку

травень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

липень

35.

2638

10.04.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розра­хунків в іноземній валюті"

Розглянуто 06.10.2015р.

 

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

лютий-березень

36.

2707

10.04.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо усунення зако­нодавчо установлених проти­річ між різними актами законодавства)

Розглянуто

08.12.2015 р.

 

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

лютий

37.

2784

06.05.2015

Проект Закону про облігації, забезпечені відокремленими активами

Розглянуто

15.03.2016 р.

 

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

лютий

38.

2923

21.05.2015

Проект Закону про вне­сення змін до деяких зако­нодавчих актів України щодо посвідчення довіре­ності на право участі та голосування на загальних зборах кредитних спілок

Розглянуто

29.01.2016 р

Лаврик О.В.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

лютий

39.

2965

27.05.2015

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо звернення до Кабінету Міністрів   України     з метою забезпечення вжиття невід­кладних заходів з соці­ального захисту насе­лення України стосовно перегляду Кабінетом Міністрів України умов отримання кредитних коштів від Міжнародного

квітень

Довбенко М. В.

Бурба І.О.

травень

1

2

3

4

5

6

 

 

валютного фонду

 

 

 

 

40.

3212

02.10.2015

Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про Національний банк України" (щодо розширення повноважень Ради Національного банку)

травень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

липень

41.

3342

19.10.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'яз­кового страхування цивіль­но-правової відпо­відальності власників                 наземних тран­спортних засобів (щодо посилення гарантій виплат потерпілим)

березень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

квітень

42.

3367

29.10.2015

Проект Закону про валютне регулювання та валютний контроль

 

березень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

квітень

43.

3441

10.11.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та дер­жавне регулювання ринків фінансових послуг" щодо фінансового лізингу

травень

Романюк В.М.

Мороз А.А.

червень

44.

3473

13.11.2015

Проект Закону про внесення зміни до статті 47 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" щодо додаткових гарантій захисту пенсійних накопичень вклад­ників недержавних пенсій­них фондів

 

червень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

липень

1

2

3

4

5

6

45.

3479

13.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань банківської таємниці

квітень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

травень

46.

3498

20.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульо­ваних ринків та деривативів) (друге чиння)

Розглянуто 14.06.2016 р.

Демчак Р.Є.

Мороз А.А.

лютий

47.

3551

27.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обо­в'язкового страхування ци­вільно-правової відпо­відаль-ності   власників   наземних транспортних засобів

березень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

квітень

48.

3669

17.12.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання послуги переказу коштів

Розглянуто 30.03.2016р.

 

Романюк В. М.

Бурба І. О.

лютий

49.

3670

17.12.2015

 

Проект Закону про обо­в'язкове страхування цивіль­но-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

березень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

квітень

50.

3672

18.12.2015

Проект Закону про діяльність форекс-дилерів

березень

Романюк В.М.

Мороз А.А.

квітень

51.

3672-1

29.12.2015

Проект Закону про діяльність форекс-дилерів

березень

Романюк В.М.

Мороз А.А.

травень

52.

3801

21.01.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо додаткових гарантій відшко-

березень

Довбенко М.В.

Бурба І.О.

квітень

1

2

3

4

5

6

 

 

дування коштів за вкладами)

 

 

 

 

53.

3856

01.02.2016

 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних умов надання фінансових послуг

Розглянуто 30.03.2016р.

 

Довбенко М.В.

Бурба І.О.

лютий

54.

4004-д

17.06.2016

 

Проект Закону про реструктуризацію зобов'я­зань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла

-

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

лютий

55.

4004-2

22.04.2016

 

Проект Закону про реструктуризацію зобов'я­зань громадян України за кредитами в іноземній валюті

-

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

лютий

56.

4231

15.03.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо обмеження зарплат та премій посадовцям Націона­ль­ного банку України)

травень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

липень

57.

4249

17.03.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки та банківську діяльність" (щодо оприлюд­нення в газетах інформації про фінансове становище банків)

квітень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

травень

58.

4259

17.03.2016

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі громадян у інвестиційній діяльності  та

квітень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

травень

1

2

3

4

5

6

 

 

недержавному пенсійному забезпеченні

 

 

 

 

59.

4475

20.04.2016

 

Проект Постанови про заслуховування доповіді Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. про діяльність Національного банку України

травень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

липень

60.

4609

06.05.2016

 

Проект Постанови про звільнення Данилюка О.О. з посади Міністра фінансів України за вчинення корупційних правопорушень

травень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

липень

61.

4631

10.05.2016

 

Проект Закону про особливості оплати послуг банків та інших установ із приймання і перерахування коштів за житлово-комунальні послуги

лютий-

березень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

квітень

62.

4762

02.06.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки   і  банківську   діяль­ність" (щодо встановлення заборони  здійснення кре­­­­­­­­­дит­­­них операцій з нерези­ден­тами, які мають офшорний статус)

квітень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

травень

63.

4764

02.06.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулю-вання і валютного контролю" (щодо посилення відпові­дальності за порушення

березень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

квітень

1

2

3

4

5

6

 

 

вимог законодавства про декларування валютних цінностей та іншого майна)

 

 

 

 

64.

4866

24.06.2016

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації валютних операцій для сприяння інвестиціям та експорту

лютий-

березень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

квітень

65.

4946

12.07.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (щодо зарахування грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, в рахунок погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг)

червень

Фурсін І. Г.

Ролік О.М.

липень

66.

4956

12.07.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів)

лютий

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

березень

67.

4960

12.07.2016

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнен-

Розглянуто

20.12.2016р.

Демчак Р. Є.

Бурба І.О.

лютий

1

2

3

4

5

6

 

 

ня їх окремих поло­жень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів

 

 

 

 

68.

4993

14.07.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Націо­нальний банк України" (щодо формування реєстру осіб, які втра­тили бездоганну ділову репутацію)

березень

Довбенко М. В.

Бурба І.О.

квітень

69.

5043

26.08.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством

березень

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

квітень

70.

5064

05.09.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо коштів міжнародної технічної допомоги)

квітень

Демчак Р. Є.

Бурба І.О.

травень

71.

5068  05.09.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих видів облігацій

Розглянуто

16.12.2016р.

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

березень

72.

5117

13.09.2016

Проект Постанови про антикорупційні заходи легалізації доходів

квітень

Демчак Р. Є.

Бурба І.О.

травень

73.

5138

19.09.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав вкладників)

лютий

Довбенко М.В.

Фурсін І. Г.

 

Боцула Т.А.

березень

1

2

3

4

5

6

74.

5256

10.10.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкла­дів фізичних осіб" (щодо вдосконалення системи га­ран­­тування вкладів та про­цедури виведення банків з ринку)

лютий

Довбенко М.В.

Фурсін І. Г.

 

Боцула Т.А.

березень

75.

5257

0.10.2016

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Націо­наль­ного банку України та підвищення його відпові­дальності перед суспільством

Розглянуто

20.12.2016р.

Фурсін І. Г.

 

Бурба І.О.

лютий-березень

76.

5296

20.10.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяль­ність" щодо заборони діяль­ності банків країни-агресора

травень

Фурсін І. Г.

 

Бурба І.О.

липень

77.

5304

21.10.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефектив­нос­ті регуляторної діяль­ності Національного банку України

лютий-березень

Фурсін І. Г.

Довбенко М. В.

Бурба І.О.

березень-квітень

78.

5317

28.10.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкла­дів фізичних осіб" (щодо захисту благодійних пожертв та коштів за проектами міжнародної технічної допомоги)

лютий

Довбенко М.В.

Фурсін І. Г.

 

Боцула Т.А.

березень

1

2

3

4

5

6

79.

5361

04.11.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів

лютий-березень

Фурсін І. Г.

Демчак Р. Є.

Бурба І.О.

березень-квітень

80.

5383

10.11.2016

Проект Постанови про при­пи­нення співпраці державних і комуналь­них підприємств з банками країни-агресора

травень

Фурсін І. Г.

 

Бурба І.О.

липень

81.

5391

14.11.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (нова редакція)

лютий

Довбенко М.В.

Фурсін І. Г.

 

Боцула Т.А.

березень

82.

5412

17.11.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкла­дів фізичних осіб" (щодо відшкодування фізичним особам через систему гаран-­ тування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері бан­ківських та інших фінансових послуг)

лютий

Довбенко М.В.

Фурсін І. Г.

 

Боцула Т.А.

березень

83.

5468

29.11.2016

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему       гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо заборони вимоги надання додаткових документів)

лютий

Довбенко М.В.

Фурсін І. Г.

 

Боцула Т.А.

березень

84.

5539

14.12.2016

Проект Закону про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків

лютий-березень

Фурсін І. Г.

 

Бурба І.О.

березень-квітень

1

2

3

4

5

6

85.

5578

22.12.2016

Проект Закону про внесення змін до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

лютий

Довбенко М.В.

Фурсін І. Г.

 

Боцула Т.А.

березень

86.

5592

23.12.2016

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу)

квітень

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

червень

 

 

 

VI. Конференції, симпозіуми, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитись

Комітетом або за його участю

 

Члени Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та працівники секретаріату відповідно до предметів відання Комітету постійно організовують та беруть участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, засіданнях круглих столів, інших передбачених заходах.