План роботи Комітету на 5 сесію 8 скликання

19 вересня 2016, 09:39

       «Затверджую»

Голова  Комітету  Верховної  Ради

         України   з  питань      фінансової

 політики і банківської діяльності            

 

С.В. РИБАЛКА

 

« ­­ 12  »   липня  2016 р.

П Л А Н

роботи Комітету Верховної Ради України

з питань фінансової політики і банківської діяльності

на період п'ятої сесії VIIІ скликання (вересень 2016 року – лютий 2017 року)

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України

(комітет є головним)

№ п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в Комітеті (місяць)

Відповідальні за підготовку

 члени Комітету

Відповідальні за підготовку працівники секретаріату Комітету

Пропозиції щодо строків розгляду Верховною Радою України (місяць)

1

2

3

4

5

6

1.

0956

27.11.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цін­них паперів (друге читання)

жовтень

Довбенко М.В.

Різаненко П.О.

 

Мороз А.А.

листопад

2.

0958

27.11.2014

Проект Закону про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страху- вання життя (друге читання)

 

листопад

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

грудень

3.

0959

27.11.2014

Проект Закону про заборону фінансових пірамід в Україні (друге читання)

-

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

вересень

1

2

3

4

5

6

4.

1055

27.11.2014

Проект Постанови про звер­нення до Президента Украї­ни щодо звільнення з посади Голови Національ­ного банку України Гонтаревої В.О

листопад

Довбенко М.В.

 

Бурба І.О.

грудень

5.

1112

28.11.2014

Проект Закону про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування

листопад

Довбенко М.В.

Василін М.П.

грудень

6.

1134

01.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України  "Про        обов'язкове страхування             цивільно-правової відповідальності власників наземних тран­спортних засобів" (щодо строків виплати страхового відшкодування)

грудень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

січень

7.

1178

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відпо­ві­дальності власників назем­них тран­спортних засобів" (щодо додаткових га­рантій потерпілих внаслідок дорож­ньо-транспортних пригод на отримання страхового відшкодування)

грудень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

січень

1

2

3

4

5

6

8.

1185

02.12.2014

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів)

Розглянуто 08.12.2015 р.

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

вересень

9.

1300

09.12.2014

Проект Закону про реструктуризацію кредитних зобов’язань громадян Украї­ни, мобілізованих до лав Збройних    Сил        України, Національної гвардії та ін­ших військових форму­вань, а також інших  учасників антитерористичної операції

жовтень

Дзензерський Д.В

Фурсін І.Г.

Доманський Е.А.

листопад

10.

1360

10.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уник­нення корупції праців­никами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

листопад

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

грудень

11.

1517

19.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної фі­нан­сової підтримки кредит­них спілок  з  метою   повер-­ нення депозитних вкладів (внесків)

листопад

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

грудень

12.

1588

23.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо

грудень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

січень

1

2

3

4

5

6

 

 

посилення захисту прав вкладників

 

 

 

 

13.

1652

26.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статей 41 і 43 Закону України "Про фінансові послуги   та             державне ре­­гу­­лювання ринків фінан­сових послуг" (щодо захисту інтересів споживачів)

-

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

14.

1773

15.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання рин­ків фінансових послуг" (що­до порядку призначення та звільнення Голови та чле­нів Національної комісії, що здій­снює державне регулю­вання у сфері ринків фінан­сових послуг)

листопад

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

грудень

15.

1797-1

06.02.2015

Проект Закону про страхування (друге читання)

вересень

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Романюк В.М.

 

Боцула Т.А.

жовтень

16.

1800

20.01.2015

Проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність

грудень

Романюк В.М.

Мороз А.А.

січень

17.

1823

23.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відповідальність за несво­єчас­не виконання грошових зобо­в'язань" (щодо поши­рен­ня дії Закону на фізичних осіб)

 

листопад

Демчак Р.Є.

 

Доманський Е.А.

грудень

1

2

3

4

5

6

18.

1894

30.01.2015

Проект Постанови про заслуховування звіту Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. щодо грошово-кредитної політики, банків­ського регулювання та нагляду у 2014-2015 роках

листопад

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

грудень

19.

2020

04.02.2015

Проект Постанови про стабілізацію роботи Націо­нального банку України

листопад

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

грудень

20.

2021

04.02.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та дер­жавне регулювання ринків фінан­сових послуг" (щодо засто­сування спеціальних обмежу­вальних заходів)

листопад

Романюк В.М.

Жолобецький О.О.

Костенко Р.О.

грудень

21.

2037а

08.06.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про іпотеку" (щодо припинення всіх зобов'язань із кредитного договору внаслідок повер­нення предмету іпотеки)

грудень

Романюк В.М.

 

Мороз А.А.

січень

22.

2122а

18.06.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування циві- ль­но-правової      відповідаль­- ності власників      наземних транспортних засобів" (щодо удосконалення механізму страхового забезпечення на­дання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-

 

жовтень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

листопад

1

2

3

4

5

6

 

 

транспортних    пригодах    та вдосконалення системи орга­нів управління та контролю МТСБУ)

 

 

 

 

23.

2122а-1

06.07.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування ци­вільно-правової відпові­даль­ності власників назем­них тран­спортних засобів" (щодо підвищення гаран­тій потер­пілим у до­рожньо-тран­спор­тних при­годах та вдос­ко­­на­лен­ня системи органів уп­рав­ління та контролю МТСБУ)

жовтень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

листопад

24.

2142а

22.06.2015

Проект Закону про забезпе­чення масштабної експортної експансії українських вироб­ни­ків шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (друге читання)

вересень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

жовтень

25.

2188-1

21.05.2015

(доопрац.)

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо захисту коштів вкладників та інших кредиторів   неплатоспро­мож- них  банків  та     відновлення до­віри до банківської системи

-

Довбенко М.В.

Фурсін І.Г.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

26.

2271

02.03.2015

 

Проект Постанови про розслідування діяльності поса­дових осіб Національного

грудень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

січень

1

2

3

4

5

6

 

 

банку України у зв'язку з невиконанням ними посадо­вих обов'язків щодо забез­печення стабільності грошо­вої одиниці України

 

 

 

 

27.

2275

02.03.2015

 

Проект Закону про заборону надання колекторських послуг з виконання грошових зобо­в'язань фізичними особами

грудень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

січень

28.

2275-1

04.03.2015

 

Проект Закону про заборону надання колекторських послуг щодо фізичних осіб - боржників

грудень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

січень

29.

2318

04.03.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо збіль­шення    граничного   розміру відшкодування коштів за вкладами

жовтень

Романюк В.М.

Бурба І.О.

листопад

30.

2327а

09.07.2015

Проект Закону про обо­в'язкове страхування відпові-­ дальності суб'єктів господа­рювання, діяльність яких становить підвищену еколо­гічну небезпеку

жовтень

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

листопад

31.

2336

05.03.2015

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про порядок здій­снення розрахунків в інозем­ній валюті" (щодо строків здійснення розрахунків у галузі ПЕК)

 

-

Демчак Р.Є.

Фурсін І.Г.

 

Боцула Т.А.

вересень

1

2

3

4

5

6

32.

2410

18.03.2015

 

Проект Закону про прий­няття заходів щодо віднов­лення функціонування банків­ської системи та грошових переказів в окремих районах Донецької   та    Луганської областей

листопад

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

грудень

33.

241

20.07.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (друге читання)

вересень

Довбенко М. В.

Поляков М.А.

Мороз А.А.

жовтень

34.

2430а

22.07.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (від­миванню) доходів, одер­жа­­них злочинним шляхом, фінан­суванню тероризму та фі­нансуванню розпов­сюд­ження зброї масового знищення

вересень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

жовтень

35.

2455

23.03.2015

Проект Закону про спожив­че  кредитування (друге читання)

-

Демчак Р.Є.

Фурсін І.Г.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

36.

2456д

29.12.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удоско­налення захисту прав спо­живачів фінансових пос­луг (друге читання)

 

-

Демчак Р.Є.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

1

2

3

4

5

6

37.

2487а

10.08.2015

Проект Закону про внесення змін  до  деяких  законодавчих

 

жовтень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

листопад

38.

2491а

10.08.2015

 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо введення істо­рично обґрунтованого найме­нування рубль як меншої частини грошової одиниці України гривні

грудень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

січень

39.

2530а

27.08.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо захисту прав вкладників та інших кредиторів неплато­спро­мож­них банків та відновлення справедливості і довіри до банківської системи)

листопад

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

грудень

40.

2557а

31.08.2015

Проект Закону про Український державний банк розвитку

 

січень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

лютий

41.

2638

10.04.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розра­хунків в іноземній валюті"

Розглянуто 06.10.2015р.

 

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

вересень

42.

2707

10.04.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо усунення зако­нодавчо установлених проти­річ між різними актами законодавства)

 

Розглянуто

08.12.2015 р.

 

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

вересень

1

2

3

4

5

6

43.

2784

06.05.2015

Проект Закону про облігації, забезпечені відокремленими активами

Розглянуто

15.03.2016 р.

 

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

вересень

44.

2923

21.05.2015

Проект Закону про вне­сення змін до деяких зако­нодавчих актів України щодо посвідчення довіре­ності на право участі та голосування на загальних зборах кредитних спілок

-

Лаврик О.В.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

45.

2965

27.05.2015

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо звернення до Кабінету Міністрів   України     з метою забезпечення вжиття невід­кладних заходів з соці­ального захисту насе­лення України стосовно перегляду Кабінетом Міністрів України умов отримання кредитних коштів від Міжнародного валютного фонду

листопад

Довбенко М. В.

Бурба І.О.

грудень

46.

3212

02.10.2015

Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про Національний банк України" (щодо розширення повноважень Ради Національного банку)

листопад

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

грудень

47.

3342

19.10.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'яз­кового страхування цивіль­но-правової відпо­відальності власників                 наземних

вересень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

жовтень

1

2

3

4

5

6

 

 

тран­спортних засобів (щодо посилення гарантій виплат потерпілим)

 

 

 

 

48.

3367

29.10.2015

Проект Закону про валютне регулювання та валютний контроль

листопад

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

грудень

49.

3441

10.11.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та дер­жавне регулювання ринків фінансових послуг" щодо фінансового лізингу

листопад

Романюк В.М.

Мороз А.А.

грудень

50.

3473

13.11.2015

Проект Закону про внесення зміни до статті 47 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" щодо додаткових гарантій захисту пенсійних накопичень вклад­ників недержавних пенсій­них фондів

жовтень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

листопад

51.

3479

13.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань банківської таємниці

грудень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

січень

52.

3498

20.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регуло­ваних ринків та деривативів) (друге чиння)

Розглянуто у другому читанні 14.06.2016 р.

Демчак Р.Є.

Мороз А.А.

вересень

53.

3551

27.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обо­в'язкового страхування ци­вільно-правової відпо­відаль-

вересень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

жовтень

1

2

3

4

5

6

 

 

­ності   власників   наземних транспортних засобів

 

 

 

 

54.

3669

17.12.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання послуги переказу коштів

Розглянуто 30.03.2016р.

 

Романюк В. М.

Бурба І. О.

вересень

55.

3670

17.12.2015

 

Проект Закону про обо­в'язкове страхування цивіль­но-правової відповідальності власників наземних транспор­тних засобів

вересень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

жовтень

56.

3672

18.12.2015

Проект Закону про діяльність форекс-дилерів

жовтень

Романюк В.М.

Мороз А.А.

листопад

57.

3672-1

29.12.2015

Проект Закону про діяльність форекс-дилерів

жовтень

Романюк В.М.

Мороз А.А.

листопад

58.

3739

29.12.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінан­сових послуг (друге читання)

-

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

вересень

59.

3801

21.01.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо додаткових гарантій відшко- дування коштів за вкладами)

листопад

Довбенко М.В.

Бурба І.О.

грудень

60.

3856

01.02.2016

 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних умов надання фінансових послуг

Розглянуто на засіданні Комітету 30.03.2016р.

Рекомендовано прийняти за основу

Довбенко М.В.

Бурба І.О.

вересень

1

2

3

4

5

6

61.

4004-д

17.06.2016

 

Проект Закону про реструктуризацію зобов'я­зань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла

вересень

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

жовтень

62.

4004-2

22.04.2016

 

Проект Закону про реструктуризацію зобов'я­зань громадян України за кредитами в іноземній валюті

 

вересень

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

жовтень

63.

4231

15.03.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" (щодо обмеження зарплат та премій посадовцям Націона­ль­ного банку України)

 

грудень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

січень

64.

4249

17.03.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки та банківську діяльність" (щодо оприлюд­нення в газетах інформації про фінансове становище банків)

 

листопад

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

грудень

65.

4259

17.03.2016

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі громадян у інвестиційній діяльності та недержавному пенсійному забезпеченні

листопад

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

грудень

1

2

3

4

5

6

66.

4475

20.04.2016

 

Проект Постанови про заслуховування доповіді Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. про діяльність Національного банку України

вересень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

жовтень

67.

4529

26.04.2016

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання кредитування в Україні)

-

Демчак Р.Є

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

вересень

68.

4609

06.05.2016

 

Проект Постанови про звільнення Данилюка О.О. з посади Міністра фінансів України за вчинення корупційних правопорушень

вересень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

жовтень

69.

4631

10.05.2016

 

Проект Закону про особливості оплати послуг банків та інших установ із приймання і перерахування коштів за житлово-комунальні послуги

жовтень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

листопад

70.

4762

02.06.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяль­ність" (щодо встановлення заборони                здійснення кре­­­­дит­­них операцій з нерези­дентами, які мають офшорний статус)

жовтень

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

листопад

71.

4764

02.06.2016

 

Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулю-

листопад

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

грудень

1

2

3

4

5

6

 

 

­вання і валютного контролю" (щодо посилення відпові­дальності за порушення вимог законодавства про декларування валютних цінностей та іншого майна)

 

 

 

 

72.

4866

24.06.2016

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації валютних операцій для сприяння інвестиціям та експорту

листопад

Фурсін І. Г.

Бурба І.О.

грудень

 

 

 

VI. Конференції, симпозіуми, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитись

Комітетом або за його участю

 

Члени Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та працівники секретаріату відповідно до предметів відання Комітету постійно організовують та беруть участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, засіданнях круглих столів, інших передбачених заходах.