«Затверджую»

Голова  Комітету  Верховної  Ради  України

 з  питань  фінансової політики і банківської

 діяльності            

 

С.В. РИБАЛКА

 

« 19 »   січня  2016 р.

П Л А Н

роботи Комітету Верховної Ради України

з питань фінансової політики і банківської діяльності

на період четвертої сесії VIIІ скликання (лютий – липень 2016 року)

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України

(комітет є головним)

№ п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в Комітеті (місяць)

Відповідальні за підготовку

 члени Комітету

Відповідальні за підготовку працівники секретаріату Комітету

Пропозиції щодо строків розгляду Верховною Радою України (місяць)

1

2

3

4

5

6

1.

0956

27.11.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів (друге читання)

травень

Поляков М.А.

Різаненко П.О.

 

Мороз А.А.

червень

2.

0958

27.11.2014

Проект Закону про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страху- вання життя (друге читання)

 

травень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

червень

3.

0959

27.11.2014

Проект Закону про заборону фінансових пірамід в Україні (друге читання)

лютий

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

березень

(або тематичний день)*

 

1

2

3

4

5

6

4.

1055

27.11.2014

Проект Постанови про звер­нення до Президента Украї­ни щодо звільнення з посади Голови Національ­ного банку України Гонтаревої В.О

 

червень

Довбенко М.В.

 

Бурба І.О.

липень

5.

1112

28.11.2014

Проект Закону про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування

травень

Довбенко М.В.

Василін М.П.

червень

6.

1134

01.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України  "Про        обов'язкове страхування             цивільно-правової відповідальності власників наземних тран­спортних засобів" (щодо строків виплати страхового відшкодування)

березень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

квітень

7.

1145

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки та банківську діяль­ність"  (щодо викупу проб­лемних заборгованостей)

травень

Демчак Р.Є.

Дзензерський Д.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

червень

8.

1178

02.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відпо­ві­дальності власників назем­них

березень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

квітень

1

2

3

4

5

6

 

 

тран­спортних засобів" (щодо додаткових га­рантій потерпілих внаслідок дорож­ньо-транспортних пригод на отримання страхового відшкодування)

 

 

 

 

9.

1185

02.12.2014

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо вирішення проблем інвесторів довгобудів)

Розглянуто 08.12.2015

Ухвалено рекомендувати повернути на доопрацювання

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

лютий

10.

1300

09.12.2014

Проект Закону про реструктуризацію кредитних зобов’язань громадян Украї­ни, мобілізованих до лав Збройних    Сил        України, Національної гвардії та ін­ших військових форму­вань, а також інших  учасників антитерористичної операції

травень

Дзензерський Д.В

Фурсін І.Г.

Доманський Е.А.

червень

11.

1360

10.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уник­нення корупції праців­никами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

квітень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

травень

12.

1517

19.12.2014

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної фі­нан­сової підтримки кредит­них спілок  з  метою   повер­-

травень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

червень

1

2

3

4

5

6

 

 

нення депозитних вкладів (внесків)

 

 

 

 

13.

1588

23.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо посилення захисту прав вкладників

квітень

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

травень

14.

1652

26.12.2014

Проект Закону про внесення змін до статей 41 і 43 Закону України "Про фінансові послуги   та             державне ре­­гу­­лювання ринків фінан­сових послуг" (щодо захисту інтересів споживачів)

Розглянуто 02.06.2015

Пропонується прийняти за основу

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

лютий

15.

1773

15.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання рин­ків фінансових послуг" (що­до порядку призначення та звільнення Голови та чле­нів Національної комісії, що здій­снює державне регулю­вання у сфері ринків фінан­сових послуг)

червень

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Мороз А.А.

липень

16.

1797-1

06.02.2015

Проект Закону про страхування

Розглянуто 19.05.2015

Пропонується прийняти за основу

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

лютий

(або тематичний день)*

 

17.

1800

20.01.2015

Проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність

Розглянуто 17.03.2015

За основу

Романюк В.М.

Мороз А.А.

лютий

 (або тематичний день)*

 

1

2

 

4

5

6

18.

1823

23.01.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відповідальність за несво­єчас­не виконання грошових зобо­в'язань" (щодо поши­рен­ня дії Закону на фізичних осіб)

травень

Демчак Р.Є.

 

Доманський Е.А.

червень

19.

1894

30.01.2015

Проект Постанови про заслуховування звіту Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. щодо грошово-кредитної політики, банків­ського регулювання та нагляду у 2014-2015 роках

травень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

червень

20.

2020

04.02.2015

Проект Постанови про стабілізацію роботи Націо­нального банку України

травень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

червень

21.

2021

04.02.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та дер­жавне регулювання ринків фінан­сових послуг" (щодо засто­сування спеціальних обмежу­вальних заходів)

травень

Романюк В.М.

Жолобецький О.О.

Костенко Р.О.

червень

22.

2037а

08.06.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про іпотеку" (щодо припинення всіх зобов'язань із кредитного договору внаслідок повер­нення предмету іпотеки)

березень

Романюк В.М.

 

Мороз А.А.

квітень

23.

2122а

18.06.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування циві- ль­но-правової      відповідаль­- ності власників      наземних

березень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

квітень

1

2

3

4

5

6

 

 

транспортних засобів" (щодо удосконалення механізму страхового забезпечення на­дання медичної допомоги постраждалим в дорожньо- транспортних    пригодах    та вдосконалення системи орга­нів управління та контролю МТСБУ)

 

 

 

 

24.

2122а-1

06.07.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування ци­вільно-правової відпові­даль­ності власників назем­них тран­спортних засобів" (щодо підвищення гаран­тій потер­пілим у до­рожньо-тран­спор­тних при­годах та вдос­ко­­на­лен­ня системи органів уп­рав­ління та контролю МТСБУ)

березень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

квітень

25.

2142а

22.06.2015

Проект Закону про забезпе­чення масштабної експортної експансії українських вироб­ни­ків шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (друге читання)

березень

Лаврик О.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

квітень

26.

2188-1

21.05.2015

(доопрац.)

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо захисту коштів вкладників та інших кредиторів   неплатоспро­мож- них  банків  та     відновлення ­

Розглянуто 16.06.2015

Пропонується прийняти за основу

Довбенко М.В.

Фурсін І.Г.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

лютий

1

2

3

4

5

6

 

 

до­віри до банківської системи)

 

 

 

 

27.

2271

02.03.2015

 

Проект Постанови про розслідування діяльності поса­дових осіб Національного банку України у зв'язку з невиконанням ними посадо­вих обов'язків щодо забез­печення стабільності грошо­вої одиниці України

червень

Довбенко М.В.

Демчак Р.Є.

Бурба І.О.

липень

28.

2275

02.03.2015

 

Проект Закону про заборону надання колекторських послуг з виконання грошових зобо­в'язань фізичними особами

лютий

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

березень

29.

2275-1

04.03.2015

 

Проект Закону про заборону надання колекторських послуг щодо фізичних осіб - боржників

лютий

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

березень

30.

2286а

03.07.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо віднов­лення довіри між позичаль­никами та кредиторами

Розглянуто 15.09.2015 та 08.12.2015

Пропонується прийняти за основу

Демчак Р.Є.

Фурсін І.Г.

 

Боцула Т.А.

лютий

(або тематичний день)*

31.

2318

04.03.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо збіль­шення    граничного   розміру відшкодування коштів за вкладами

травень

Романюк В.М.

Бурба І.О.

червень

32.

2327а

09.07.2015

Проект Закону про обо­в'язкове страхування відпові-­

березень

Поляков М.А.

Жолобецький О.О.

Боцула Т.А.

квітень

1

2

3

4

5

6

 

 

дальності суб'єктів господа­рювання, діяльність яких становить підвищену еколо­гічну небезпеку

 

 

 

 

33.

2336

05.03.2015

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про порядок здій­снення розрахунків в інозем­ній валюті" (щодо строків здійснення розрахунків у галузі ПЕК)

Розглянуто 19.05.2015

Пропонується прийняти за основу та в цілому

Демчак Р.Є.

Фурсін І.Г.

 

Боцула Т.А.

лютий

34.

2410

18.03.2015

 

Проект Закону про прий­няття заходів щодо віднов­лення функціонування банків­ської системи та грошових переказів в окремих районах Донецької   та    Луганської областей

травень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

червень

35.

241

20.07.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг

Розглянуто 15.09.2015

Рекомендовано визначитись шляхом голосування

Довбенко М. В.

Мороз А.А.

лютий

(або тематичний день)*

36.

2430а

22.07.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (від­миванню) доходів, одер­жа­­них злочинним шляхом, фінан­суванню тероризму та фі­нансуванню розпов­сюд­ження зброї масового знищення

 березень                                                                                                                                                                                                                                                   

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

квітень

1

2

3

4

5

6

37.

2455

23.03.2015

Проект Закону про споживче  кредитування

березень

Демчак Р.Є.

Фурсін І.Г.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

квітень

38.

2456д

29.12.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удоско­налення захисту прав спо­живачів фінансових пос­луг

Розглянуто 22.12.2015

Пропонується прийняти за основу

Демчак Р.Є.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

лютий

(або тематичний день)*

38.

2487а

10.08.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності власників банківських установ

травень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

червень

40.

2491а

10.08.2015

 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо введення історично обґрунтованого найменування рубль як меншої частини грошової одиниці України гривні

червень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

липень

41.

2530а

27.08.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо захисту прав вкладників та інших кредиторів неплато­спро­мож­них банків та відновлення справедливості і довіри до банківської системи)

 

травень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

червень

42.

2557а

31.08.2015

Проект Закону про Український державний банк розвитку

 

червень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

липень

1

2

3

4

5

6

43.

2638

10.04.2015

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розра­хунків в іноземній валюті"

квітень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

травень

44.

2707

10.04.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо усунення зако­нодавчо установлених проти­річ між різними актами законодавства)

Розглянуто 08.12.2015

Пропонується прийняти за основу

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

лютий

45.

2784

06.05.2015

Проект Закону про облігації, забезпечені відокремленими активами

березень

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

квітень

46.

2923

21.05.2015

Проект Закону про вне­сення змін до деяких зако­нодавчих актів України щодо посвідчення довіре­ності на право участі та голосування на загальних зборах кредитних спілок

січень

Лаврик О.В.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

лютий

47.

2965

27.05.2015

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо звернення до Кабінету Міністрів   України     з метою забезпечення вжиттяневід­кладних заходів з соціального захисту насе­лення України стосовно перегляду Кабінетом Міністрів України умов отримання кредитних коштів від Міжнародного валютного фонд у

червень

Довбенко М. В.

Бурба І.О.

липень

1

2

3

4

5

6

48.

3212

02.10.2015

Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про Національний банк України" (щодо розширення повноважень Ради Національного банку)

квітень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

травень

49.

3342

19.10.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'яз­кового страхування цвіль­но-правової відпо­відальності власників наземних тран­спортних засобів (щодо посилення гарантій виплат потерпілим)

березень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

квітень

50.

3367

29.10.2015

Проект Закону про валютне регулювання та валютний контроль

березень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

квітень

51.

3441

10.11.2015

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо фінансового лізингу

квітень

Романюк В.М.

Мороз А.А.

травень

52.

3443

10.11.2015

Проект Закону про внесення змін  до   статті 38    Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-пра­вової відпо­відальності влас­ни­ків наземних тран­спор­тних засобів" щодо звуження підстав для подання рег­ресного позову страховиком

 

березень

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

квітень

1

2

3

4

5

6

53.

3473

13.11.2015

Проект Закону про внесення зміни до статті 47 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" щодо додаткових гарантій захисту пенсійних накопичень вкладників недержавних пенсійних фондів

березень

Романюк В.М.

Костенко Р.О.

квітень

54.

3479

13.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань банківської таємниці

травень

Фурсін І.Г.

 

Бурба І.О.

червень

55.

3498

20.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регуло­ваних ринків та деривативів)

Розглянуто 10.12.15

Пропонується прийняти за основу

Демчак Р.Є.

Мороз А.А.

лютий

(або тематичний день)*

56.

3551

27.11.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обо­в'язкового страхування ци­вільно-правової відпо­відаль­ності власників наземних транспортних засобів

лютий

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

березень

(або тематичний день)*

57.

3555

30.11.2015

Проект Закону про фінансову реструктуризацію

січень

Довбенко М.В.

Фурсін І.Г.

Боцула Т.А.

лютий

(або тематичний день)*

58.

3669

17.12.2015

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання послуги переказу коштів

 

 

 

 

59.

3670

17.12.2015

 

Проект Закону про обо­в'язкове страхування цивіль­но-правової відповідальності власників наземних транспор­тних засобів

лютий

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Жолобецький О.О

Боцула Т.А.

березень

(або тематичний день)*

1

2

3

4

5

6

60.

3672

18.12.2015

Проект Закону про діяльність форекс-дилерів

лютий

Романюк В.М.

Мороз А.А.

березень

(або тематичний день)*

61.

3672-1

29.12.2015

Проект Закону про діяльність форекс-дилерів

лютий

Романюк В.М.

Мороз А.А.

березень

(або тематичний день)*

62.

3725

29.12.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку

травень

Різаненко П.О.

Мороз А.А.

червень

63.

3739

29.12.2015

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг

лютий

Довбенко М.В.

Поляков М.А.

Романюк В.М.

Боцула Т.А.

березень

(або тематичний день)*

 

* - лист Комітету № 04-37/7-31  від 19 січня 2016 року до Голови Верховної Ради України щодо проведення тематичного дня на одному з пленарних тижнів, присвяченого реформі фінансового сектору.

 

 

VI. Конференції, симпозіуми, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитись

Комітетом або за його участю

 

Члени Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та працівники секретаріату відповідно до предметів відання Комітету постійно організовують та беруть участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, засіданнях круглих столів, інших передбачених заходах.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку